IT Online Learning Materials

singlepost

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை எழுதிய மாணவர்களுக்கான ஆங்கில வகுப்புக்குரிய பயிற்சி வினாக்கள்


பயிற்சி செய்ய வேண்டிய வினாத் தொகுதியை கிளிக் செய்து உங்கள் பயிற்சிகளை செய்ய முடியும்

1. Grade 5 English class - 1 (31/10/2020)

2. Grade 5 English class - 2 (01/11/2020)

3. Grade 5 English class - 3 (07/11/2020)

4. Grade 5 English class - 4 (08/11/2020)

5. Grade 5 English class - 5 (15/11/2020)

6. Grade 5 English class - 6 (21/11/2020)

7. Grade 5 English class - 7 (22/11/2020)


Listening


1. English Listening - 1


2. English Listening - 2


3. English Listening - 3


Student Login